Европейски фондове

С влизането си в ЕС на 1 януари 2007 г. България се присъедини към бенефициентите на Структурните фондове и Кохезионния фонд с цел страната да увеличи своя потенциал за растеж в икономическата сфера и да стимулира нейното развитие, което да я приближи до останалите държави-членки.  

През отминалия програмен период 2007-2013 г. България вече е използвала седем различни оперативни програми, възлизащи общо на 8,7 милиарда евро.

Следващите програмни периоди са 2014-2020 г. и 2020-2026 г. За текущият програмен период 2014-2020 г. са предвидени 7.419 милиарда евро, разделени в следните оперативни програми:

 • Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“с  1.2 млрд. евро

Основните бенефициенти на програмата са компаниите от производствения сектор, като приоритет ще бъдат предприятията, работещи в приоритетни икономически сектори – фармацевтичната промишленост, химическата промишленост, компютърното производство, оптиката и електрониката, металните изделия, машините, информационните и комуникационните технологии, здравеопазването, туризма, обзавеждането, текстилната и шивашката промишленост. Новото е, че се очакват нови продуктови сектори като: издателска дейност, музикална индустрия, медийна индустрия, филмова индустрия, дизайн – индустриален, мебелен, моден, графичен, мултимедиен, уеб дизайн и т.н. Специална подкрепа ще бъде дадена на компании, работещи в областта на иновационните технологии.

 • Оперативна програмаРазвитие на човешките ресурси“ с  0.938 млрд. евро

Бенефициентите по програмата могат да бъдат компании, работещи във всички сектори на икономиката, както и организации за професионално обучение.

 • Оперативна програма „Региони в растеж“с  1.300 млрд. евро

Инвестициите в тази оперативна програма ще се реализират навсякъде в България и ще допринесат за социално-икономическото и териториалното развитие на слабо развитите региони на България. Бенефициентите по програмата са преки земеделски производители;  хранително-вкусовата земеделска промишленост (промишленост за преработка на селскостопански продукти); фирми, които осъществяват и развиват неселскостопански дейности в селските райони: производство, агротуризъм, услуги, включително услуги в социална полза.

 • Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ с 1. 600 млрд. евро
 • Оперативна програма „Околна среда“с 1.500 млрд. евро
 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с 0.596 млрд. евро
 • Оперативна програма „Добро управление” c 0.285 млрд. евро

Общо 7. 419 млрд. евро

Отделно 15.680 млрд. евро са предвидени за:

 • Механизъм за европейско свързване 0.406 млрд. евро
 • Европейско териториално сътрудничество 0.165 млрд. евро
 • Европейски фонд за най-нуждаещите се 0.104 млрд. евро
 • Развитие на селските райони и Морско дело и рибарство  7.586 млрд. евро

Ресурсите са предназначени за България, но са включени в система на икономически изгодни партньорства и сътрудничество за всички, които могат да се възползват от тази благоприятна възможност.  Целта на SAAD Consulting  е да подпомага своите клиенти в процеса на това сътрудничество. 

България направи много,  но й остава още много работа в процеса  на приравняване към европейските стандарти.  Вече са осъществени необходими интервенции в областта на инфраструктурата, конкурентоспособността, модернизирането на услугите, защитата на жизнената среда и  качеството на живот на гражданите.